Pedagogische informatie

Een plaats voor plezier en ontwikkeling

Wij zijn ons er terdege van bewust dat juist het pedagogische stuk voor kinderen in de leeftijd 0 – 4 jaar een heel belangrijk onderdeel is van de opvang. Deze kinderen zullen een groot gedeelte van de week bij ons verblijven en zijn juist in deze leeftijd volop in ontwikkeling. Daarom zullen wij ons inspannen om het kind, samen met u, op een goede weg te helpen om een sociaal, creatief, intelligent, sportief en zelfstandig persoontje te worden. Wij stimuleren de ontwikkeling op een hele speelse manier en geven ieder kind de verantwoordelijkheid die hij of zij aan kan.

Aan de andere kant moet het kinderdagverblijf een plaats zijn waar uw kind zich op zijn gemak voelt en waar het heel veel plezier beleeft. Wij hebben een aantrekkelijke speelruimte, enthousiaste pedagogisch medewerkers en heel veel verschillend speelmateriaal, zodat uw kind ook op dit gebied wel aan zijn trekken komt.

Het stimuleren van de ontwikkeling en zelfstandigheid van de kinderen

Wij gaan ervan uit dat ieder kind met een bepaalde aanleg wordt geboren, waardoor de mogelijkheden en grenzen van de ontwikkeling worden bepaald. In hoeverre die mogelijkheden worden benut, hangt af van een aantal factoren. Motivatie en temperament van het kind zijn belangrijk, maar ook de omgeving waarin het kind opgroeit speelt een belangrijke rol.
Het kinderdagverblijf maakt deel uit van de omgeving van het kind en heeft dus invloed op de ontwikkeling van het kind. Wij proberen op de ontwikkeling van ieder individueel kind aan te sluiten en deze te stimuleren.

De communicatie naar kinderen toe

De communicatie van pedagogisch medewerkers naar kinderen toe is erop gericht om situaties voor kinderen inzichtelijk te maken en de zelfstandigheid in het handelen van de kinderen te bevorderen. Kinderen weten zodoende waarom bepaalde dingen wel of niet mogen en hoe ze zelf op een goede manier kunnen onderhandelen met andere kinderen, bijvoorbeeld tijdens conflictsituaties.

Sfeer, veiligheid en plezier

We proberen in elk afzonderlijke groepsruimte een huiskamersfeer te creëren. Deze groepsruimten worden gebruikt tijdens de maaltijden en de rustige activiteiten. De medewerkers hebben tijdens deze momenten veel aandacht voor het individuele kind. Ze hebben de tijd om het kind ergens mee te helpen of om eens lekker te babbelen met een kind. Er wordt voorgelezen, er worden kinderliedjes gezongen en er wordt samen geknutseld of gebouwd. Kortom, er wordt een sfeer gecreëerd waarin het kind zich veilig en geborgen voelt en waarin het de aandacht krijgt die het nodig heeft. Buiten op de speelplaats kan het kind zich lekker uitleven. Er is veel ruimte voor grof motorische activiteiten en fantasiespel. De medewerkers hebben hier de taak om goed te observeren en te controleren. Zij zien erop toe dat de kinderen veilig spelen, geven grenzen aan, bemiddelen bij conflicten tussen kinderen en zullen kinderen aan zetten tot spel. De buitenspeelplaats is een ideale plaats voor het kind om vanuit de veiligheid en geborgenheid die is opgebouwd te experimenteren,  te ontdekken en plezier te maken. Ook de centrale hal waar ruimte is om te spelen is voor ieder kind toegankelijk onder begeleiding.

Pedagogisch medewerkers

Op alle groepen zijn altijd voldoende gediplomeerde pedagogisch medewerkers aanwezig  het aantal is gelijk aan wat is vastgesteld in het Convenant Kwaliteit Kinderopvang. Iemand die de beroepsbegeleidende leerweg volgt, (20 uur werken en 1 dag in de week naar school), telt voor een percentage mee wat afhankelijk is van het ervarings- en scholingsniveau. Aan stagiaires wordt de gelegenheid gegeven om in het kader van hun opleiding ervaring op te doen als pedagogisch medewerker. Zij zijn er niet als vervangende, maar als bijkomende kracht. 

Volg ons op social media: