Ruilen van reguliere dagdelen

Over ruilen

Ruilen van reguliere dagdelen is mogelijk. Het ruilen van dagen is een service en geen recht. Waar mogelijk werken we hier graag aan mee. Aan deze service zijn echter geen rechten te ontlenen. U kunt, indien de planning op de groep dit toe laat, dagdelen ruilen naar een later moment in het jaar. Om dagen te kunnen ruilen, dient u de afwezigheid dus vooraf bij de groep of in het programma Bitcare aan te geven. Dit kan niet met terugwerkende kracht. Ouders kunnen kosteloos hun vaste opvangdag(deel) ruilen tegen een andere dag(deel) mits er aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • Goedkeuring voor de ruilaanvraag is alleen mogelijk wanneer de maximale groepsgrootte op de aangevraagde ruildag(deel) nog niet bereikt is en er voldoende personeel ingepland is.
 • Ruilen van dagen waarop de opvang niet geopend is (zie sluitingsdagen), is niet mogelijk.
 • Bij meerdere kinderen in verschillende groepen, moet voor ieder kind apart een aanvraag worden ingediend.
 • De groepsleiding deelt aan de ouder (via Bitcare) mee of de ruil wel of niet mogelijk is (één week (5 werkdagen) vóór de aangevraagde ruildag).
 • Ruilen dient te gebeuren binnen hetzelfde kalenderjaar. Ruildagen van de kerstvakantie mogen nog wel in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar worden ingezet.
 • U kunt alleen dagdelen met elkaar ruilen, geen losse uren (bij de BSO worden de dagdelen VSO <-> VSO, NSO <-> NSO en een vakantiedag <-> vakantiedag geruild).
 • Een afwezig dagdeel kan alleen als dagdeel worden ingezet, indien het afwezige dagdeel tijdig bij de medewerker op de groep (telefonisch, mondeling of via e-mail) bij de receptie of via Bitcare is doorgegeven. Afmeldingen die vóór 9.00 uur op de afwezige dag worden doorgegeven worden als ruildag geaccepteerd. Afmeldingen voor voorschoolse opvang dienen een dag van tevoren door te worden gegeven om als ruildag in aanmerking te komen.
 • Indien een afwezige dag als ruildag is ingezet en deze dag wordt op uw verzoek geannuleerd, dan vervalt deze ruildag. Een afwezige dag kan dus maar één keer als ruildag worden ingezet.
 • Bij een hoge bezetting op een groep kan het mogelijk zijn dat de door u aangevraagde ruildagen niet gehonoreerd kunnen worden. Wij willen u er graag op attent maken dat het ruilen van dagen door ons als extra service wordt aangeboden, maar dat dit geen recht is.
 • De niet opgenomen ruildagen vervallen wanneer een kind doorstroomt van de dagopvang naar de buitenschoolse opvang en bij de beëindiging van de opvang.
 • Dagdelen worden niet door ons terug betaald indien men aan het einde van het jaar of bij de beëindiging van een overeenkomst nog ruildagen over heeft.
 • Aanvullende informatie over ons ruilbeleid treft u in onze informatiegids.

Het komt wel eens voor dat ouders hun kind helemaal niet of vergeten af te melden. Deze dagen gelden dan niet als ruildag en worden in Bitcare als “onaangekondigd afwezig” geregistreerd.

Volg ons op social media: